Základová deska Ostrava

POSTUP PRACÍ

Postup prací základové desky na klíč stavební firmou Unibeskyd s.r.o.

01

Vyměření základové desky

V prvopočátku je nutno vytyčit základovou desku geodetem, jenž vychází z projektové dokumentace. Okolo budoucí stavby se postaví montážní lavičky, které budou určovat důležité míry základové desky. Po zkonzultování s klientem základové desky bude určen "bod nula", který označuje budoucí čistou podlahu.

02

Zemní práce

Začne se plošným odstraněním ornice. Cca 30cm z povrchu. V případě svahovitějšího pozemku se běžně provádí zářez do zeminy. Poté budou vyznačeny základové pásy, podle kterých provádí stavební mechanizace výkopy. Zemina a její struktura je individuální dle místa staveniště. Jestli je zemní podloží nevyhovující(velmi sypká/ bahnitá/spodní voda/poddolovaná oblast), je třeba prostřednictvím stavebního dozoru/statika/projektanta určit protiopatření, jenž bude vyhovovat dané situaci. Vykopaná zemina následně dobře poslouží k opětovnému zásypu základové desky popř. terénních finálních úprav.

03

Příprava na betonáž základových pásů

Dno základové spáry musí být technologicky v úrovni nezamrzne hloubky, proto je zde vyveden prostup pro přípojku vody do základové desky. Nadále je uloženo zemnění pro hromosvod a vývod pro hlavní domovní rozvaděč. V případě méně únosného podloží se do základové spáry uloží výztuž v podobě armování. Vytvarovaná žebírková ocel popř. armokoše. Avšak často stačí základovou spáru zhutnit vibračním technikou společně s dříve navozeným kamenivem.

04

Betonáž základových pásů

Následně po přípravách probíhá betonáž základových pásů. Většinou se provádí s "beton pumpou". Beton bude vylit do požadované výšky a zarovnán. Nadále je umístěna vertikálně žebírková výztuž. Ta slouží k propojení všech tří konstrukčních částí(základové pásy-bednící tvárnice-základová deska).

05

Montáž bednících tvárnic a její betonáž

Po technologické přestávce je možné na dříve vylitý beton uložit bednící tvárnice. Bývají dvě nejpoužívanější šíře 400mm, 300mm. Počet řad na rovině jsou obvykle 2. Pří svahovitějším pozemku bývá řad více. Do každé řady bednících tvárnic je dvakrát umístěna horizontálně žebírková výztuž. Poté, jakmile je vyskládáno následuje druhá betonáž - betonáž bednících tvárnic.

06

Montáž ležaté kanalizace

Ležatá kanalizace základové desky je sestavena a vyspádována min. 3%. Používaná technologie je KG sytém(PVC). Veškerá kanalizace se obsypává pískem, jak pro spád, taktéž proti možnému poškození při budoucím zásypu. Jakmile je kanalizace kompletní, napustí se vodou pro její kontrolu těsnosti.

07

Zhutnění základové desky, příprava na betonáž a samotná betonáž

Prostor základové desky je třeba něčím vyplnit. Dobře nám poslouží vykopaná zemina ze základových pásů, je-li to možné. Probíhá průběžné hutnění po vrstvách vibrační technikou. Nejvýše je navezeno kamenivo, které je taktéž zhutněno vibrační technikou. Poté, jakmile bude plocha v rovinnosti je na základovou desku nanesena armatura v podobě kari sítí. Taktéž je zhotoveno obvodové bednění a dokončovací přípravy na betonáž. Následuje samotná betonáž základové desky.